MarineInnotion_logoles mer om deltakelse i programmet
Du er her: Forsiden/Bakgrunn
line
blank
knapp til forsiden
menyknapp_hvorfor nordisk innovasjonsprogram
menyknapper
menyknapper
menyknapp_aktiviteter
Menyknapp_studierogprosjekter
Menyknapp_rapporter
menyknapp_nyhetsarkiv
menyknapp_fordypning

 
Fra konferansen på Island mai 2009
 
Hvorfor et Nordisk innovasjonsprogram for marin sektor?

Den marine sektor i de ulike nordiske landene står alle overfor felles og sammenfallende utfordringer innenfor bærekraft, effektivitet og miljøhensyn.

For å opprettholde et konkurransefortrinn i det globale markedet trenger marint næringsliv å styrke sin innovasjonsevne. Det er nødvendig med et mer markedsorientert næringsliv, økt satsing innenfor hele verdikjeden og utvidet samarbeid mellom bedrifter i Norden.

I dag møtes utfordringene gjennomgående nasjonalt. Pilotprosjektet indikerer at det ligger et stort potensial for vekst på tvers av de nasjonale grensene. Ved å se utover egne grenser kan en skape den type gruppedynamikk som er en forutsetning for innovative prosesser. Nordisk marint næringsliv deler en plattform med felles historie, språk og kommersiell kultur og det eksisterer utstrakt kontakt mellom industrien og forskningsmiljøer.

Landene i Nord-Atlanterhavsregionen deler de samme marine ressursene, økosystemer og erfaring med utnyttelse og forvaltning av havområdene. Det ville derfor være et naturlig skritt å initiere et utvidet samarbeid som omfatter de Nordiske områdene, Canada og Nord-Øst-Atlantiske områder.

Kommunikasjon og oversikt
Gjennom dette innovasjonsprogrammet får aktører innenfor marin sektor anledning til å sette sine aktiviteter og resultater i en større nasjonal og/eller nordisk kontekst.

Programmets nettsted (marineinnovation.net) gir en oversikt over hva som rører seg i sektoren. Dobbeltarbeid kan unngås, nye samarbeid kan oppstå og ressursbruken i den nordiske regionen effektviseres.

Samarbeidet vil gi en større tilgang på virksomheter, forskningsmiljøer og andre interessenter og dermed styrke Nordisk marin sektor som global aktør.

Bakgrunn for programmet
Marint næringsliv er en betydelig eksportaktør og spiller en sentral rolle for de nordiske landenes nasjonale og regionale økonomi.

Nordisk marin sektor har stort innovativ potensial og det er stor interesse blant bedrifter for å ta del i synergier som utvidet nordisk samarbeid kan åpne for.

Nye nordiske moduler for økonomisk støtte kan bidra til økt nordisk samarbeid.

En bedre koordinering av nordiske og nasjonale støtteordninger for innovasjon og markedsorientering innen marin sektor er en forutsetning for langsiktig samhandling.

Nordic Innovation Centre (NICe), Nordic Atlantic Cooperation (NORA) and Nordic Fisheries Cooperation (NFC) initierte et forprosjekt for «Innovation in the Nordic Marine sector». Dette gikk inn som en del av programmet for The Icelandic presidency for the Nordic cooperation 2009.

Målet med prosjektet var å rette oppmerksomhet mot potensialet for innovasjon innen Nordisk marin sektor, å avdekke fremtidige utnyttelse av sjøen/havet som ressurs for økonomisk utvikling, nye muligheter for synergier som følge av Nordisk samarbeid og måter å nærme seg denne typen samarbeid.

I tillegg var det et mål å avdekke muligheter for samhandling med partnere i Canada og andre vest-nordiske land.

Prosjektet utarbeidet rapporten Innovation in the Nordic marine sector.

Dene rapporten dokumenterer forskjeller mellom de nordiske landene med tanke på spesialisering og satsinger innenfor marin sektor. Det er også stor variasjon i ulike finansielle verktøyene som er tilgjengelig for innovasjon i de enkelte landene.

De nasjonale systemene for innovasjon innen marin sektor fremstår fragmenterte og enkeltstående. Samtidig er det stor interesse for nordisk samhandling både blant næringsaktører og de ulike nordiske støtteorganene.

Bedret samhandling mellom de nordiske støtteorganene vil kunne gi mer effektiv utnyttelse av både finansielle og menneskelige ressurser. Arbeidet både med pilotprosjektet og diskusjonene under konferansen tok for seg mange av utfordringene som den marin industri står overfor.

Rapporten og konferansen har avgitt en mengde ideer og innspill til hvordan disse utfordringene kan møtes gjennom Nordisk samarbeid.

Det er et uttalt behov for et utvidet samarbeid på Nordisk nivå, og dette ligger bak opprettelsen av et Nordisk innovasjonsprgram for marin sektor

 
Tilbake til startsiden


 
 
logoer

linje

Nordisk InnovationsCenter | Stensberggata 25 | 0170 Oslo Telefon (+47) 47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | info @ nordicinnovation.net

 

Lenke til Nordisk InnovationsCenter sine nettsider Lenke til NORAs hjemmeside Lenke til AVFs hjemmeside Lenke til Islanske fiske- og landbruksdepartements hjemmeside Lenke til Innovasjon Norges hjemmeside Lenke til Det Færøyske Fiskeridepartementets hjemmeside Lenke til AG-Fisks hjemmeside