MarineInnotion_logoles mer om deltakelse i programmet
Du er her: Forsiden/programinnhold/Fremdrift og moduler
line
blank
knapp til forsiden
menyknapp_hvorfor nordisk innovasjonsprogram
menyknapper
menyknapper
menyknapp_aktiviteter
Menyknapp_studierogprosjekter
Menyknapp_rapporter
menyknapp_nyhetsarkiv
menyknapp_fordypning

illustrasjon
 


Fremdrift og moduler

Programmet er inndelt i tre hovedmoduler:

  1. nettverkingsmodul
  2. en prekompetitiv prosjektmodul
  3. fullstendig næringsnettverk- og innovasjonsprosjektmodul.
Utlysning og anbud vil bli annonsert for hver enkelt av de tre modulene for seg. Programmet vil variere i løpet av perioden 2010-2014.


Modul 1 – Nettverksbygging og etablering av konsortier
Modulen har som hovedmålsetting å etablere nordiske samarbeids-plattformer for konsortier i den marine sektor. Konsortiene kan være verdikjedebaserte (vertikalt samarbeid) eller sektorbasert (horisontalt samarbeid).

Hovedhensikten er å mobilisere næringen, særlig SME'er til å etablere fora hvor aktørene kan drøfte utfordringer knyttet til innovasjon og konkurransedyktighet innen sektoren, samt utlede innspill til ideer og aktiviteter for modulene 2 og 3.


Modul 2 - prekompetitive prosjekter
Hovedmålsettingen i denne modulen er å skape en arena hvor marin næring og relevante interessenter kan samarbeide om temaer som nordisk marin næring selv definerer som viktig for sin innovasjonsevne og konkurranse-dyktighet.

Prosjekter i denne modulen er prekompetitive; for eksempel å ta for seg tematikk som er relevant for sektoren som helhet, mindre konsortier eller verdikjeder.

Innovasjon og rammeverk for marin næring og kommersialisering står sentralt i denne modulen.

Modulen vil gå ut med generell(e) utlysning(er) og/eller anbud i perioden 2011-2012. Alle aktiviteter skal være rettet mot næringen og næringens behov. Aktiv næringsdeltakelse er en forutsetning for disse aktivitene.


Modul 3 - langsiktige brukerdrevne innovasjonsprosjekter og bedriftssamarbeid

Denne modulen sikter mot en ytterligere styrking av nordiske B2B- og B2R-samarbeid. Nordiske verdikjeder eller bedriftesnttverk som vektlegger utvikling og/eller kommersialisering utgjør kjernen i denne modulen.

Et næringskonsortium definerer aktiviteter som vil motta bevilgning i tilknytning til denne modulen.

En forutsetning for bevilgning er tette samarbeidsavtaler og forpliktelser i form av både kapital og arbeidskraft.

Modulen vil foreta utlysning i 2011. Prosjektvarighet er estimert til 3 år. 
Gå videre til Modul 1


knapp til modul1
knapp til modul1
knapp til modul1

 
logoer

linje

Nordisk InnovationsCenter | Stensberggata 25 | 0170 Oslo Telefon (+47) 47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | info @ nordicinnovation.net

 

Lenke til Nordisk InnovationsCenter sine nettsider Lenke til NORAs hjemmeside Lenke til AVFs hjemmeside Lenke til Islanske fiske- og landbruksdepartements hjemmeside Lenke til Innovasjon Norges hjemmeside Lenke til Det Færøyske Fiskeridepartementets hjemmeside Lenke til AG-Fisks hjemmeside knapp til målsettinger og struktur